Regulamin

Regulamin Programu Partnerskiego Zarabiacze.pl

 

 

 

                                                                           §1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy Serwisem Zarabiacze.pl, a Wydawcą przystępującym do programów partnerskich na Stronie www.Zarabiacze.pl.
 2. Regulamin obejmuje warunki emisji reklam oraz zasady rozliczeń pomiędzy Serwisem Zarabiacze.pl, a Wydawcą.
 3. Podczas korzystania z usług świadczonych przez Serwis Zarabiacze.pl, Wydawca potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 4. Akceptacja Regulaminu będzie uznana za potwierdzenie tego, iż osoba fizyczna lub prawna przystępująca w ten sposób do Programu Partnerskiego jest świadoma praw i obowiązków wynikających z treści postanowień niniejszego Regulaminu.

                                                                         §2

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjąć należy następujące znaczenie poniższych pojęć:

Nazwa Zarabiacze.pl – jest własnością firmy TOMASZ BANAŚ - AD SYSTEM z siedzibą w  Sułkowicach 62 32-095 Iwanowice Włościańskie, NIP 6821777514, REGON 380845119, reprezentowaną przez  Tomasza Banasia właściciela firmy.

Serwis lub System Zarabiacze.pl– wewnętrzny system Zarabiacze.pl, który pozwala Wydawcom dołączać do Serwisu i wykonywać kampanie/akcje związane z Reklamodawcą.

Wydawca– każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji na stronie Zarabiacze.pl, a jej konto zostało aktywowane przez Serwis Zarabiacze.pl, dzięki czemu otrzymuje dostęp do programów partnerskich, statystyk oraz narzędzi udostępnianych przez Serwis.

Konto Wydawcy – konto w serwisie Zarabiacze.pl, utworzone dla Wydawcy automatycznie po jego samodzielnej rejestracji w serwisie Zarabiacze.pl, za pośrednictwem którego, Wydawca uczestniczy w programach partnerskich.

Strona Wydawcy– strona internetowa należąca do Wydawcy, na której umieszcza on linki kierujące na stronę Reklamodawcy.

Reklamodawca - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawna, będąca właścicielem programu partnerskiego dostępnego w serwisie Zarabiacze.pl.

Strona Reklamodawcy– strona internetowa Reklamodawcy, dla której został uruchomiony program partnerski w Serwisie Zarabiacze.pl.

 „Aktywna” Współpraca - współpraca podjęta przez Wydawcę z Reklamodawcą za pośrednictwem Serwisu Zarabiacze.pl. Rozpoczyna się w momencie, gdy Wydawca zostanie zaakceptowany w Programie Partnerskim Reklamodawcy i rozpocznie jego promocję wykorzystując produkty udostępniane przez Zarabiacze.pl ( link partnerski, baner, plik XML, widżet,).

Użytkownik– każdy użytkownik internetu, który zostaje przekierowany ze strony Wydawcy na strony Reklamodawcy.

Umowa- umowa pomiędzy Serwisem Zarabiacze.pl, a Wydawcą zawarta w związku z uczestnictwem w Programie Partnerskim.

Link – aktywny link tekstowy, który przekierowuje do strony internetowej Reklamodawcy.

Kliknięcie „Klik” – przekierowanie Użytkownika na stronę Reklamodawcy, za sprawą linku wygenerowanego przez System Zarabiacze.pl.

 

Przekierowanie (Lead) – Użytkownik, który ze strony internetowej Wydawcy został skierowany na stronę Reklamodawcy i wykonał na niej określone działanie, np. zarejestrował się w bazie użytkowników.

 

Transakcja – każde zdefiniowane działanie w programie marketingowym Reklamodawcy, które zostało wykonane na jego stronie internetowej przez lub na polecenie użytkownika.

 

Ruch – ogół wszystkich prawidłowych transakcji, przekierowań i kliknięć.

 

Sztuczny ruch – ogół nieprawidłowych kliknięć, przekierowań i transakcji, które są wynikiem działania oprogramowania generującego automatyczne odsłony, systemów przeszukiwania poczty elektronicznej, czy też są wynikiem umieszczania linków na stronach innych niż zdefiniowane w Serwisie Zarabiacze.pl, a także wszystkie kliknięcia, które nie zostały wykonane w środowisku przeglądarki internetowej lub zostały wykonane bez świadomości i woli użytkownika.

Prowizja – kwota wygenerowana przez Wydawców promujących poszczególne programy partnerskie, zgodnie z określonymi zasadami rozliczania w regulaminie danego programu partnerskiego oraz niniejszym Regulaminem.

Prowizja do wypłaty – wygenerowane wynagrodzenie Wydawcy, które zostało zaakceptowane i opłacone przez Reklamodawcę.

Minimalna kwota prowizji– minimalna kwota prowizji, którą musi osiągnąć Wydawca, aby uzyskać wypłatę zgromadzonych środków.

Administrator– właściciel Serwisu, który jednocześnie zapewnia wsparcie techniczne dla użytkowników Serwisu w szczególności Wydawców, a także nadzoruje przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu przez użytkowników Serwisu.

                                                                        §3

 1. O rozpoczęcie współpracy z Zarabiacze.pl w charakterze Wydawcy lub Reklamodawcy może ubiegać się każda osoba posiadająca stronę internetową. Jeśli Wydawca jest osobą fizyczną, powinien mieć ukończone 18 lat.
 2. Ubieganie się o rozpoczęcie współpracy z Serwisem Zarabiacze.pl w charakterze Wydawcy oznacza, że osoba zainteresowana współpracą akceptuje warunki owej współpracy, określone w niniejszych Regulaminie i tym samym zgadza się  ich przestrzegać.
 3. Aby osoba zainteresowana mogła przystąpić do Programu Partnerskiego Zarabiacze.pl musi spełnić następujące wymagania:

a)  wypełnić formularz zgłoszeniowy,

b)  potwierdzić akceptację postanowień Regulaminu,

c) uzyskać akceptację Serwisu Zarabiacze.pl, a także przynajmniej jednego Reklamodawcy, ponadto Reklamodawca lub Serwis Zarabiacze.pl musi zaakceptować daną osobę jako Wydawcę poprzez wysłanie do niej stosownej wiadomości w postaci wiadomości e-mail.

 1. Moment aktywacji konta Wydawcy tj. wysłanie przez Serwis Zarabiacze.pl wiadomości w postaci e-mail równoznaczny jest z zawarciem pomiędzy Wydawcą, a Serwisem umowy o świadczenie usług na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. Ponadto, Serwis Zarabiacze.pl może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie zaistnienia ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym uważa się m.in. takie działania lub zaniechania Wydawcy, które zagrażają wyrządzeniem lub powodują szkodę.
 3. Ponadto Serwis Zarabiacze.pl ma również prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacji, gdy Wydawca, mimo uprzedniego upomnienia go przez Serwis, korzysta z systemu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 4. Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić w sytuacjach, gdy Wydawca naruszy postanowienia Umowy, nie uzyska zgody Serwisu na zmianę sposobu prezentacji Produktów na Stronie Internetowej, gdy treści prezentowane na Stronie Internetowej lub działalność prowadzona przez Wydawcę ulegnie zmianie i nie będzie akceptowalna przez Serwis, lub gdy nastąpi negatywna weryfikacja Wydawcy lub jego Strony Internetowej, a także kiedy Strona Internetowa Wydawcy wykorzystywana będzie do rozprzestrzeniania spamu, wirusów lub innych szkodliwych programów, lub wykonywane będą działania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwego pozycjonowania stron w internetowych wyszukiwarkach, lub gdy naruszone zostaną normy prawne lub obyczajowe na Stronie Internetowej Wydawcy, w szczególności jeśli zamieszczone zostaną treści mające charakter naruszający dobra osobiste innych ludzi, mające charakter obraźliwy, zniesławiający, pornograficzny, erotyczny, czy rasistowski. Ponadto wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić, gdy Wydawca będzie oferował osobom trzecim jakiekolwiek korzyści materialne lub niematerialne w zamian za złożenie wniosku lub dokonanie zakupu. Działania takie będą wykrywane a informacja o nich przekazywana odpowiednim organom ścigania.
 5. W sytuacjach określonych powyżej w pkt. 7 dotychczasowe wynagrodzenie Wydawcy nie zostanie mu wypłacone z powodu naruszenia warunków Umowy. W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało Wydawcy wypłacone przed ustaleniem zaistnienia działań niedozwolonych, Serwis podejmie kroki, mające na celu odzyskanie nienależnie wypłaconych kwot.
 6. Rozwiązanie Umowy będzie skutkowało uniemożliwieniem dalszego korzystania z Systemu przez Wydawcę. W takiej sytuacji Serwis będzie miał prawo do usunięcia Konta Wydawcy wraz ze wszystkimi danymi i kopiami zapasowymi.
 7. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać dokonane w dowolnej formie, w szczególności w formie wiadomości e-mail.
 8. Po kliknięciu w link aktywacyjny, otrzymany na adres mailowy podany podczas rejestracji, automatycznie tworzone jest Konto Wydawcy, do którego Wydawca ma dostęp podając swój indywidualny login i hasło podane podczas rejestracji.
 9. Po zalogowaniu do konta Wydawca może dowolnie aktualizować i uzupełniać swoje dane osobowe oraz informacje na temat swojej działalności i współpracy z Reklamodawcami.
 10. Przed dokonaniem pierwszej wypłaty zgromadzonych na koncie środków, Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej, zobowiązany jest do podania:

a) swojego imienia i nazwiska,

b) adresu zamieszkania,

c) numeru PESEL,

d) numeru konta bankowego,

jak i innych niezbędnych danych w celu realizacji przelewów zgromadzonych środków w związku z uczestnictwem w programach partnerskich w Serwisie Zarabiacze.pl.

 1. Przed dokonaniem pierwszej wypłaty zgromadzonych na koncie środków, Wydawca prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest do podania:

a) pełnej nazwy firmy,

b) adresu siedziby firmy,

c) numeru NIP,

d) numeru konta bankowego

i innych niezbędnych danych w celu realizacji przelewów zgromadzonych środków w związku z uczestnictwem w programach partnerskich w Serwisie Zarabiacze.pl, a także  podania

f) adresu do korespondencji, jeśli jest inny niż adres siedziby, a także podania

g) danych osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

 1. Wypłata zgromadzonych środków odbywa się przelewem na wskazane przez Wydawcę konto bankowe lub poprzez system PayPal.
 2. Serwis Zarabiacze.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych podanych  podczas rejestracji przez Wydawców.
 3. Indywidualne konto Wydawcy zapewnia podgląd wszystkich programów partnerskich Reklamodawców, które w danym momencie są dostępna w serwisie Zarabiacze.pl.
 4. Rejestracja i uczestnictwo w serwisie Zarabiacze.pl jest bezpłatne.
 5. W razie jakichkolwiek pytań związanych z zawarciem, czasem trwania lub rozwiązaniem Umowy, Wydawca może skontaktować się z Serwisem Zarabiacze.pl, wysyłając wiadomość na adres: [email protected].

                                   

                                                                       §4

1. Wydawca zaświadcza, że wszystkie informacje dotyczące jego osoby oraz posiadanej strony internetowej, jakie przekazał Serwisowi Zarabiacze.pl są poprawne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wydawca jest zobowiązany do informowania Serwisu Zarabiacze.pl o wszystkich zmianach informacji uprzednio podanych poprzez ich aktualizację za pośrednictwem Serwisu. Jeżeli Wydawca jest osobą prawną, jego numer identyfikacyjny VAT również podlega zgłoszeniu.

3. Reklamodawca lub Administrator Serwisu dokonują akceptacji danego Wydawcy do Programów Partnerskich na podstawie weryfikacji Jego profilu w Serwisie Zarabiacze.pl, który utworzony został przez Wydawcę podczas rejestracji. Na podstawie stworzonego przez Wydawcę opisu internetowej działalności Wydawcy oraz stron internetowych, za pomocą których zamierza on współpracować z Reklamodawcą w ramach Programu Partnerskiego w Serwisie Zarabiacze.pl, Reklamodawca lub Administrator Serwisu podejmują decyzję o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu danego Wydawcy do danego Programu Partnerskiego.

4. Po akceptacji Wydawcy przez Reklamodawcę lub Administratora Serwisu, Wydawca ma prawo umieszczać na swojej stronie internetowej linki przekierowujące do stron zarejestrowanych w Programie Partnerskim w celu promocji Reklamodawcy i Jego oferty.

5. Wydawca zobowiązuje się nie dopuścić do sytuacji, w której może on zostać błędnie postrzegany jako Reklamodawca dostarczający dany produkty lub usługę, nie zaś jako promujący je partner Reklamodawcy.

6. Wydawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do Przetwarzania Danych Osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO przede wszystkim wysyłając wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Wydawca zobowiązany jest wykorzystywać wyłącznie nazwy i znaki handlowe Reklamodawców oraz materiały reklamowe udostępnione mu przez Serwis Zarabiacze.pl w ramach Programu Partnerskiego w sposób określony przez Reklamodawców, w związku z czym powinien postępować zgodnie z przygotowywanymi przez nich instrukcjami w tym zakresie. Wydawca nie ma również prawa wprowadzania jakichkolwiek zmian do nazw, znaków handlowych i materiałów promocyjnych oraz nie ma prawa wykorzystywania ich w sposób wprowadzający w błąd lub mogący powodować szkody po stronie Reklamodawcy.

8. Przystępując do Programu Partnerskiego i promując Reklamodawcę, Wydawca gwarantuje, że Przestrzeń Reklamowa, której używa oraz działania reklamowe jakie podejmuje nie naruszają w szczególności:
a) praw osób trzecich (praw autorskich, prawa do znaków towarowych, praw osobistych lub pokrewnych).
b) żadnych innych przepisów prawa (w szczególności prawa konkurencji).

9. Wydawca, w ramach ekspozycji reklamodawcy i promocji Jego oferty, może korzystać z nazwy firmy Reklamodawcy, marki, nazw produktów, a także ze znaków graficznych takich jak logo firmy, a także zdjęć produktów z oferty Reklamodawcy.

10. Wydawca zobowiązany jest w szczególności do:

a)  współpracy z serwisem Zarabiacze.pl jedynie na korzyść Reklamodawcy,

b) nie wykorzystywania linków partnerskich, w sposób niezgodny z prawidłowym funkcjonowaniem strony Reklamodawcy,

c) dostarczania użytkownikom tylko i wyłącznie kompletnych, aktualnych, i rzetelnych informacji na temat Reklamodawcy,

d) przedstawiania informacji o ofercie Reklamodawcy w sposób który nie wprowadza ich w błąd,

e) dbałości o stałą aktualizacje oferty Reklamodawcy wyświetlanej na swojej lub zewnętrznych stronach w ramach współpracy w Programie Partnerskim.

11. Serwis Zarabiacze.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Wydawcy ze względu na niewłaściwe użytkowanie udostępnionych aplikacji. Blokada istnieć będzie do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w zakresie działania Wydawcy. 

                   §5

 1. Warunki wynagradzania Wydawcy są określane każdorazowo w warunkach programu partnerskiego, dostępnego na stronie www.Zarabiacze.pl z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wydawca otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z warunkami Programu Partnerskiego określonymi przez Reklamodawcę lub Administratora Serwisu. Prowizje wypłacane są tylko i wyłącznie za akcje zaakceptowane i opłacone przez Reklamodawcę. Reklamodawca lub Administrator Serwisu podając pisemne uzasadnienie może odrzucić akcje, które nie zostały zrealizowane poprawnie lub nie doszły do skutku.
 3. Reklamodawca lub Administrator Serwisu indywidualnie ustala warunki Programów Partnerskich. Reklamodawcy i Administratorowi Serwisu przysługuje prawo zmiany warunków tychże Programów. Wydawca na bieżąco jest informowany o zmianach warunków Programów Partnerskich za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Wydawca ma stały dostęp do statystyk sprzedaży tj. transakcji (do wypłaty, zaakceptowane, oczekujące i odrzucone), a także do wysokości naliczonego i wypłaconego wynagrodzenia.
 5. Naliczone wynagrodzenie za transakcje zaakceptowane, wypłacane są przelewem bankowym w ciągu dwóch tygodni od dnia dostarczenia rachunku/faktury VAT, po przekroczeniu sumy minimalnej 10 zł.
 6. Przelewy na rachunek Wydawcy odbywają się na podstawie wystawionego przez Wydawcę rachunku lub faktury VAT. Warunkiem wypłaty jest dostarczenie rachunku lub faktury VAT w wersji elektronicznej na adres: [email protected]. Prowizje nie wypłacone w danym miesiącu rozliczeniowym przechodzą na miesiąc następny.
 7. Płatności na rzecz Wydawcy będą dokonywane bezpośrednio na jego konto bankowe lub za pomocą systemu PayPal. Wydawca jest zobowiązany do określenia interesującej go metody dokonywania płatności, jak również do dostarczenia informacji na temat swojego konta bankowego, w tym numeru rachunku, nazwy i oddziału banku.
 8. Serwis Zarabiacze.pl zastrzega sobie prawo do potrącania w dowolnym momencie należnych mu kwot ze środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla Wydawcy, który pozostaje dłużny w stosunku do Serwisu.
 9. Na Wydawcy ciąży obowiązek uiszczenie wszelkich przewidzianych prawem podatków z tytułu dochodów, jakie uzyska w trakcie uczestnictwa w Programie Partnerskim. Wydawcy, którzy są osobami fizycznymi nie prowadzący działalności gospodarczej, zobowiązani są do samodzielnego rozliczania podatków z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia na podstawie art. 10 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Umowa, pozwalająca na korzystanie z części strony internetowej, m.in. na zamieszczanie na niej reklam ma charakter zbliżony do umowy najmu.
 10.  Warunkiem wypłaty Wydawcy zaakceptowanych prowizji jest wypłacenie przez Reklamodawcę środków na rachunek bankowy serwisu Zarabiacze.pl. Czas nie jest czynnikiem decydującym w zakresie uiszczania opłat i bez względu na opóźnienie w płatnościach handlowych ze strony Reklamodawców, nie są naliczanie odsetki od jakichkolwiek sum należnych Wydawcom.

                                                                           §6

 1. Wydawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie, utrzymanie, rozwój i zawartość strony zgłoszonej przez niego do Programu Partnerskiego.
 2. Za wyjątkiem umyślnego spowodowania szkód lub rażących zaniedbań ze strony Reklamodawcy, Serwis Zarabiacze.pl nie jest odpowiedzialny za szkody lub dodatkowe koszty poniesione przez Wydawcę z tytułu uczestnictwa w Programie Partnerskim, mowa tutaj o szkodach i kosztach wynikających z niewłaściwego funkcjonowania strony Zarabiacze.pl, czy usterek technicznych.
 3. Wydawca ma obowiązek upewnić się, że wszystkie obowiązki wynikające z przepisów podatkowych są spełnione i zwalnia niniejszym Serwis Zarabiacze.pl od wszelkich roszczeń z tytułu niedopełnienia tych obowiązków.
 4. Serwis Zarabiacze.pl nie może dać gwarancji określonego działania Programu Partnerskiego, ani działania linków przekierowujących na strony internetowe w nim uczestniczące.
 5. Serwis Zarabiacze.pl nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za błędy popełnione podczas wdrożenia linków na stronie internetowej Wydawcy, jak również za sposób ich działania.
 6. Wydawca ma obowiązek chronić Serwis Zarabiacze.pl i zwolnić go od ponoszenia odpowiedzialności przez cały okres współpracy z tytułu żądań osób trzecich dotyczących wypłaty odszkodowań, pokrycia kosztów wraz z należnymi odsetkami z tytułu działań lub zaniechań mających miejsce w trakcie realizacji zlecenia, co do których, na mocy postanowień niniejszego Regulaminu, Serwis Zarabiacze.pl nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Wydawcy.
 7. Serwis Zarabiacze.pl nie może ponosić odpowiedzialności za wady Programu Partnerskiego, przerwy w dostępie do niego, za naruszenia danych lub utratę danych w systemie przetwarzania informacji, za wady systemu zabezpieczeń, działania wirusów komputerowych lub innego szkodliwego oprogramowania wykorzystywanego w ramach Programu Partnerskiego, a także za szkody spowodowane w Programie Partnerskim w wyniku działania wirusów lub niepoprawnych komponentów, oprogramowania wykorzystywanego przez Wydawcę bądź Jego strony internetowej.

 

     §7

1. W przypadku stwierdzenia niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi w ramach Serwisu, Wydawca ma prawo zgłaszać reklamacje, w terminie 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

2. Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres: [email protected]

3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Wydawcy:

     a)nazwę firmy,

     b) imię, nazwisko,

     c) adres korespondencyjny,

     d) adres e- mail i numer telefonu

     e), datę zdarzenia, którego dotyczy reklamacja,

     f) okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje rozpatrzone zostaną niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania niezbędnych informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

5. W przypadku braku możliwości wyjaśnienia sprawy w terminie wskazanym w §7 pkt. 4 niniejszego Regulaminu, Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia cyklu rozpatrywania reklamacji, jednak nie dłużej niż do 90 dni od momentu zgłoszenia nieprawidłowości.

                                                                            §8

 1. Prawa autorskie, jak i inne prawa własności intelektualnej (w tym wszelkie prawa z nimi związane) obejmujące protokoły, polecenia oraz inne produkty, usługi oraz dokumenty wyprodukowane na rzecz Wydawcy pozostają własnością Serwisu lub osób trzecich zaangażowanych w działalność firmy Zarabiacze.pl. W przypadku chęci nabycia przez Wydawcę praw do reprodukcji, publikacji lub wykorzystania wspomnianych produktów, usług lub dokumentów do celów innych niż te dla których zostały je mu udostępnione, wymagana jest wyraźna pisemna zgoda udzielona przez Serwis.
 2. Wydawca nie ma prawa publikacji lub przekazywania osobom trzecim przedmiotów, informacji oraz wiedzy określonych w paragrafie 8 pkt.1, chyba że Serwis wyrazi na to pisemną zgodę.
 3. Wydawca nie ma prawa usuwać lub dokonywać zmian jakichkolwiek oznaczeń odnoszących się do praw autorskich, znaków handlowych, nazw marek, a także innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej chroniących oprogramowanie, sprzęt lub materiały. Dotyczy to również wszelkich oznaczeń dotyczących poufnego charakteru oprogramowania oraz obowiązku zachowania tajemnicy.
 4. W przypadku zaniechania lub uchylenia się przez Wydawcę od realizacji postanowień zawartych w paragrafie 8 pkt.3 powyżej, Serwis ma prawo do odzyskania wszelkich należących do niego przedmiotów na koszt Wydawcy.
 5. Wydawca udziela także gwarancji, że nie dojdzie do naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich. Wydawca jest zobowiązany do zwolnienia Serwisu od odpowiedzialności będącej następstwem kopiowania i odtwarzania przez Serwis dowolnych materiałów zgodnie z instrukcjami Wydawcy.
 6. Serwis Zarabiacze.pl jest właścicielem wszystkich praw autorskich, praw własności intelektualnej, całego know-how, oraz innych praw odnoszących się do Programu Partnerskiego lub oprogramowania niezbędnego do Jego obsługi. Wydawca nie uzyskuje żadnych praw i zezwoleń do powyższych utworów na podstawie niniejszego Regulaminu.

                                  

                                                                          §9

1. W czasie trwania umowy zawartej pomiędzy Wydawcą a Serwisem Zarabiacze.pl, oraz w okresie do 12 miesięcy od zakończenia umowy, Wydawca zobowiązany jest do zachowania pełnej

poufności w kwestiach informacji przekazywanych w związku z realizacją i zatwierdzeniem

Umowy.

2. Wydawca wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej Zarabiacze.pl swoich danych

osobowych, a przede wszystkim: imienia i nazwiska oraz pełnego adresu strony internetowej.

3. Serwis Zarabiacze.pl jest wyłącznym i  jedynym właścicielem wszelkich treści znajdujących się na jego stronie internetowej. Wszelkie znaki towarowe, prawa własnościowe, prawa

majątkowe i autorskie, wiedza, oraz wykorzystywane oprogramowania i sposoby realizacji postępowania reklamowego są własnością serwisu Zarabiacze.pl i nie podlegają możliwości wykorzystywania ich przez osoby niepowołane.

4.  Strony zawierające umowę zgodnie oświadczają, że zostały zapoznane z postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz przejmują pełną odpowiedzialność za jej świadczenie oraz prawidłowe wykorzystywanie.

5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Regulaminie mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego, rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną .

6. Wszelkie spory powstałe w trakcie trwania współpracy pomiędzy obiema stronami, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku sporu, Sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę firmy.

7. O jakichkolwiek zmianach oraz aktualizacjach w Regulaminie, Serwis Zarabiacze.pl będzie informował bezzwłocznie każdego Wydawcę drogą mailową, bądź na stronie internetowej Zarabiacze.pl.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.02.2019 r.

                                                          

 

 

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji czytaj tutaj.